Vedtægter

Foreningen

§ 1.
Foreningens navn er: Danske Biavleres Landsforening.
Det kan forkortes til DBL. Foreningens adresse er formandens.

§ 2.
Foreningens formål er at samle danske biavlere i en landsforening, som:

 1. Under alle forhold varetager biavlens og biavlernes interesser.
2. Udgiver et medlemsblad med et rimeligt fagligt indhold.
3. Bladets navn er: Dansk Biavl.
4. Lader trykke en fælles etikette – se § 9.
5. Søger at oprette lokalforeninger landet over.
6. Arbejder for, at biavlerne, gennem deres arbejde med bierne, placerer dem i naturen, så de på bedst mulig måde er i stand til at bestøve vores kultur- og vilde planter, så de derigennem er med til at bevare en mangfoldig flora.
7. Medvirker til at fremme sunde, fredelige og yderige bier gennem avlsarbejde.
8. Foreningen tegner en ansvarsforsikring som dækker medlemmernes bier jvf. forsikringsbetingelserne.

 Lokal- og specialforeninger

§ 3.
Lokalforeninger varetager lokale biavlsinteresser. Specialforeninger inden for biavl kan optages med særlig status. Forhandlinger om specialforeningers status føres mellem DBL’s bestyrelse og den pågældende specialforenings bestyrelse. Resultatet forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Lokal- og specialforeningers økonomi er, bortset fra det opkrævede kontingent til DBL, Landsforeningen uvedkommende.

 Medlemmerne

§ 4.
Foreningen hæfter overfor tredjemand alene med sin egenkapital og foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser medmindre de særligt har påtaget sig forpligtelse dertil.

 § 5.
Medlemskab af Landsforeningen opnås ved henvendelse til tilsluttede lokal- eller specialforeninger eller direkte til Landsforeningen. Landsforeningens sekretariat foretager medlemsregistreringen. Medlemskabet er først gældende, når kontingentindbetalingen er registreret, og først da er medlemmet dækket af ansvarsforsikringen, og det modtager så medlemsbladet for resten af året.

 Landsforeningens ledelse

Generalforsamlingen

§ 6.
Landsforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i marts eller april.
Generalforsamlingen afholdes centralt i landet.
På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af 7 medlemmer
Bestyrelsen forestår foreningens daglige drift
Generalforsamlingen indkaldes med 21 dages varsel vedlagt dagsorden samt relevante bilag
Alle medlemmer, der senest en uge før generalforsamlingen har betalt kontingent for året har stemmeret og er valgbare
Der føres elektronisk forhandlingsprotokol over møderne
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, bortset fra spørgsmål om ændring af vedtægter og foreningens opløsning, jf. § 10

 Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, protokolfører og to stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab.
4. Forelæggelse af budget.
5. Fastlæggelse af kontingent til landsforeningen.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse. Der vælges 4 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Første gang vælges dog 7. medlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor (for 2 år) og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

 Udover den ordinære generalforsamling kan bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Anmodningen skal indeholde motiveret dagsorden. Indkaldelsen bringes herefter i førstkommende nummer af Dansk Biavl

Bestyrelsen 

§ 7.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer indenfor 14 dage. Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift, herunder al kontakt til offentlige myndigheder på foreningens vegne. Bestyrelsen udpeger repræsentant og suppleant til binævnet. Der føres elektronisk protokol over bestyrelsens møder.
Bestyrelsen kan antage den fornødne sagkyndige hjælp til regnskabs- og sekretariatsopgaver.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver.

 Kontingenter

§ 8.
Medlemskontingent til DBL fastsættes af generalforsamlingen. Lokalforeninger kan derudover fastsætte deres eget kontingent. Kontingentindbetaling kan ske enten til lokalforeningen eller til DBL’s sekretariat. Indbetaling fra lokalforeninger skal være DBL i hænde senest 31. december eller snarest derefter. Indbetalingerne fra lokalforeningerne skal være vedlagt en liste over de medlemmer, den omfatter. Jævnfør § 4.

 Bomærke og etiketter

§ 9.
Foreningens etiket indgår som foreningens fælles bomærke.
Foreningens registrerede bomærke må kun anvendes af DBL’s organisation og medlemmer og der må ikke foretages rettelser eller tilføjelser i den tekst den leveres med.

 Vedtægter/Landsforeningens opløsning

§ 10.
Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer eller om foreningens opløsning kræves 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
Til foreningens opløsning kræves dog tillige, at 2/3 stemmer for opløsningen på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Landsforeningen kan dog ikke opløses, så længe mindst 10 medlemmer ønsker den bevaret.
I tilfælde af Landsforeningens opløsning tilfalder dens midler bipestbekæmpelsesarbejdet i Danmark.

 Således vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 24. september 2016.

 Sign.

 Bent Aarup Sørensen

Dirigent

Danske Biavleres Landsforening
Nordkanalvej 2
8500 Grena
Tlf.: 2986 4926

2019 © danskbiavl.dk